Domovská stránka » Aktuality » Web k senzorovej sieti

Web k senzorovej sieti

14. októbra 2021

Dáta sú pre univerzitu základom bádania. Senzorové siete produkujú lacné a spoľahlivé dáta pre napr. dopravné plánovanie či investície do bezpečnej a udržateľnej mobility.

Naše konkrétne riešenie, ktoré sa nám spolu s projektovými partnermi v rámci projektu cezhraničnej spolupráce CLEVERNET podarilo aj s podporou Mesta Žilina nasadiť, vytvára jedinečné komplexné riešenie dopravnej a klimatickej senzorovej siete.

Sieť celkovo pozostáva z 26 dopravných senzorov v centre Mesta, 2 dopravné senzory sú v našej Smart zóne v areáli univerzity, máme tiež 2 senzory námrazy a 3 mikroklimatické jednotky (v rôznych prostrediach).

Vytvorili sme tak virtuálny dopravný plot okolo centra Mesta Žilina, vďaka ktorému máme k dispozícii unikátne dáta o doprave. A plus na vybraných miestach monitorujeme prostredie.

Využitie takýchto dát je veľmi rôznorodé, vieme ich využiť na štúdium:

  • statickej dopravy,
  • bezpečnosti cestnej premávky, hlavne na prechodoch pre chodcov,
  • environmentálnej záťaže spôsobenej dopravou,
  • mestských obslužných systémov a verejnej dopravy,
  • ohrievania verejného priestoru vplyvom dopravy,
  • bezpečnosť chodcov v zime,

príp. aj využiť v praxi ako dátová podpora rozhodovania na úrovni samosprávy, napr. pre parkovaciu politiku, pre zachovanie príp. rozšírenie zelených plôch alebo ako kontrola vykonania zimnej údržby.

Nasadená senzorová sieť v Meste Žilina nám už nejaký čas poskytuje dáta a keďže našim zámerom od začiatku bolo poskytovať otvorené dáta, bol pre tento účel sprevádzkovaný vyhradený web: www.clevernet.sk

Senzory nám poskytujú cenné a ucelené dáta a máme tak reálnu predstavu o doprave v centre Mesta Žilina a aj o mikroklíme. Máme tak k dispozícii jedinečnú bázu dát, ktorá môže slúžiť občanom, samospráve, vedátorom i inovátorom.

Uvítame aj spätnú väzbu.