Aktivity projektu

Najrozsiahlejšou aktivitou je aktivita A06, ktorá sa bude sústreďovať na výskum budovania senzorických sietí v podmienkach malých a stredných miest (MSM) a výskum efektívnej práce s dátami a ich produktívnom využití. Realizácia aktivity je rozdelené do niekoľkých previazaných oblastí.

  1. A9. Tvorba kanálu/mechanizmu výmeny a zdieľania informácií a dát
    V aktivite A09 sa vytvorí serverové riešenie pre prezentačné účely Living Lab (A06/II. a). K serveru bude prístup verejný (pre registrovaných používateľov) a neverejný prístup (pre riešiteľov – projektových partnerov). Server bude prevádzkovaný aj po skončení projektu (predpokladá sa dlhodobejšie testovanie Living Lab ako doba projektu, t.j. 24 mesiacov).
  2. A10. Vytvorenie spoločných databáz
    Aktivitou A10 sa vytvorí databáza senzorových riešení (A06/II. e) nápomocná pre MSP, MSM a odbornú verejnosť pri štúdiu, návrhu a porovnávaní senzorových riešení.
  3. A17. Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu
    V aktivite A17 sa zabezpečí prezentácia dosiahnutých výsledkov prostredníctvom publikovania odborných a vedeckých článkov na konferenciách/časopisoch, médiách a na internetovej stránke projektu. Zabezpečí sa tiež tlač posterov a propagačných materiálov informujúcich o projekte a jeho základných výstupoch a dopadoch. Rozšírená diseminácia bude realizovaná prostredníctvom odbornej diskusie (LinkedIn), bannerom (webové sídlo projektu CityOne), priestor v odbornom časopise (dvojstránka venovaná projektu v polročnom dvojjazyčnom periodiku pre mestá a obce a inštruktážnym videom o budovaní senzorickej siete).